Subsidie Internationalisering funderend onderwijs

Kinderen groeien op in een internationale omgeving. Ze komen in contact met leeftijdsgenoten uit andere landen en culturen, leren spelenderwijs Engels door games en televisie en hebben onbeperkt toegang tot informatie uit internationale bronnen. Het onderwijs staat voor de vraag hoe leerlingen goed kunnen worden voorbereid op deze mondiale samenleving.

De regeling Internationalisering funderend onderwijs heeft als doel om scholen te motiveren om internationalisering duurzaam te integreren in het schoolbeleid, met een doordachte visie en aanpak. De subsidie kan worden aangevraagd door scholen voor primair en voorgezet onderwijs en agrarische opleidingscentra.

De regeling is de opvolger van de Subsidieregeling Internationalisering po en vo.

Voorwaarden

De aanvraag wordt gedaan door het primair onderwijs (po), voorgezet onderwijs (vo) of agrarisch opleidingscentrum (vmbo met profiel groen). De activiteiten moeten plaatsvinden in het schooljaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

  • De aanvrager toont aan een plan te hebben om internationalisering te verankeren in schoolbeleid of heeft internationalisering al verankerd in het schoolbeleid.
  • De aanvrager geeft aan dat de activiteiten plaatsvinden binnen het reguliere onderwijsprogramma.
  • De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd zijn niet al gesubsidieerd vanuit het subsidieprogramma Erasmus+.
  • Er is door de aanvrager niet al in de drie aaneengesloten voorafgaande jaren subsidie ontvangen op grond van deze regeling of de Subsidieregeling Internationalisering po en vo.
  • De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd hebben geen betrekking op Tweetalig primair onderwijs.
  • De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd vallen niet onder de reguliere bekostiging.

Hoogte subsidie

Voor school- of studiejaar 2020-2021 is € 800.000 beschikbaar en voor 2021-2022, 2022-2023 en 2023-2024 is telkens € 1 miljoen beschikbaar.

 

Klik hier voor meer informatie en het aanvragen van de subsidie.